Zarząd Oddziału Wojewódzkiego

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi
90-030 Łódź ul. Nowa 30/32, lok.10
e-mail: zw.psd.lodz@gmail.com
NIP: 725-13-51-321; REGON: 471373041
KONTO PKO BP SA: 10 1020 3352 0000 1502 0091 2527

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi

 • Henryk Domagała – Prezes Zarządu
 • Włodzimierz Pomykała – Wiceprezes
 • Michał Pomykała – Sekretarz
 • Irena Smolnik – Skarbnik
 • Jolanta Dudkiewicz – Członek Zarządu
 • Maria Stolarska – Członek Zarządu

Rada Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi

 • Henryk Domagała – Zduńska Wola
 • Włodzimierz Pomykała – Drzewica
 • Kazimiera Nawrocka – Koluszki
 • Teresa Ratajczak – Kutno
 • Józef Baranowski – Łęczyca
 • Ewa Jabłońska – Piotrków Trybunalski
 • Barbara Kalinowska – Rawa Mazowiecka
 • Grażyna Olszewska – Skierniewice
 • Anna Górecka – Tomaszów Mazowiecki 1
 • Iwona Małagowska – Tomaszów Mazowiecki 2
 • Barbara Gawrysiak – Łowicz

Komisja Rewizyjna :
Maria Ramus – przewodnicząca
Bronisława Ramus – zastępca
Paweł Krasiński – sekretarz

Historia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na Ziemi Łódzkiej

Chorzy na cukrzycę w Polsce czuli potrzebę wspólnego działania i zrzeszyli się, powołując w 1981 r. Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę PRL, które w 1991/ może 1990/ roku zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

W starym podziale administracyjnym w latach 1975-1998 gdy istniało 49 województw, w skład województwa łódzkiego ( miejskiego ) wchodziło 8 miast i 11 gmin. Miasta przynależne to Łódź, Konstantynów Łódzki, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków i Stryków.

Na terenie ówczesnego województwa łódzkiego (miejskiego) 16.03.1985 roku powstało Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę PRL Oddział Wojewódzki w Łodzi z siedzibą na ul. Narutowicza 96.
Założycielami i organizatorami byli: Henryk Dwojacki (wielki społecznik i działacz ) i Maria Bartyka (osoba z otwartym sercem dla ludzi chorych na cukrzycę).
Skład Zarządu: prezes – Henryk Dwojacki, wiceprezes Maria Bartyka, sekretarz Bogusław Feliniak, skarbnik Halina Sprusińska.
W skład Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi wchodziły koła z ternu ówczesnego województwa łódzkiego czyli miasta Łodzi.
Pani Maria Bartyka niedługo po założeniu objęła funkcje Prezesa Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę PRL Oddział Wojewódzki w Łodzi, ponieważ Pan Henryk Dwojacki objął funkcję Prezesa Zarządu Głównego i organizował Stowarzyszenia w Polsce. Po odejściu z Zarządu Pana Henryka Dwojackiego funkcję wiceprezesa pełnił Pan Edmund Goździecki, a sekretarza pani Jolanta Ozimkiewicz.

W maju 1998 r. po wyborze na prezesa Zarządu Głównego Pana Andrzeja Baumana i rezygnacji ze względu na stan zdrowia z funkcji wiceprezesa Pana Edmunda Goździeckiego, Pan Henryk Dwojacki został wiceprezesem Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.
Pani Maria Bartyka wspólnie z Panem Henrykiem Dwojackim założyli wiele kół w obrębie Łodzi jak również poza Łodzią w sąsiednich województwach, które podlegały do 1999 r. pod Zarząd Główny.
Od 1999 r. Zarząd Wojewódzki w Łodzi miał siedzibę na ul. Jaracza 11.
Po reformie administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 roku, kiedy powstały powiaty i nowe województwa to Pan Henryk Dwojacki i Pani Maria Bartyka doprowadzili do powstania nowego PSD Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi. 19 czerwca 1999 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów z kół diabetyków z całego województwa i miasta Łodzi.

W skład PSD Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi weszło 16 kół, a mianowicie z: Drzewicy, Koluszek, Kutna, Łęczycy, Branżowe przy PKP w Łodzi, Opoczna, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego, Wielunia, Zduńskiej Woli, Zgierza, Łyszkowic i Bełchatowa oraz Zarząd Miejski w Łodzi (którego prezesem została Pani Jolanta Ozimkiewicz.
Pani Maria Bartyka zrezygnowała z powodów zdrowotnych ).
W skład zarządu weszli: prezes – Henryk Dwojacki, wiceprezesi: Jerzy Głogowski i Maciej Rudziński, sekretarz – Marianna Nadolna, skarbnik – Jan Wołejko, członkowie: Antoni Węgliński, Ryszard Klaczyński, Jolanta Ozimkiewicz, Jerzy Szkalej, Włodzimierz Pomykala i Marian Berezka. Funkcję księgowej powierzono Jolancie Dudkiewicz i sprawuje ją do dzisiaj. 19.04.2002 roku z funkcji sekretarza zrezygnowała pani Maria Nadolna i zastąpiła ją Pani Jadwiga Kożuchowska oraz zrezygnował Pan skarbnik Jan Wołejko i zastąpiła go Pani Teresa Herczyńska.
W 2003 roku przed wyborami Zarząd Miejski w Łodzi postanowił odłączyć się od Zarządu Wojewódzkiego ponieważ koła z terenu Łodzi mają inną specyfikę działania i inne problemy niż koła terenowe. Przy Zarządzie Wojewódzkim pozostało tylko jedno koło z terenu Łodzi – Koło Branżowe przy PKP. Nie wszystkim działaczom to się podobało, a w szczególności Panu Henrykowi Dwojackiemu i Pani Marii Bartyce. W efekcie powstały:
PSD Zarząd Miejski w Łodzi i PSD Zarząd Wojewódzki w Łodzi
II Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSD Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się 27.09.2003 roku.

Skład zarządu przedstawiał się następująco: prezes – Jerzy Głogowski, wiceprezesi – Maciej Rudziński i Teresa Skowrońska, sekretarz – Urszula Niewiadomska, skarbnik – Henryka Kobus, członkowie: Henryk Pierzgalski, Konstanty Mądry ( członkowie prezydium), Marian Bereska, Jan Bruzik, Antoni Węgliński, Włodzimierz Pomykała, Cecylia Sobczak, Liliana Kisielewska, Irena Łazuchlewicz, Ryszard Klaczyński. Od 3.12.2004 r. Urszulę Niewiadomską na stanowisku sekretarza zastąpiła Jadwiga Kożuchowska.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zastał Jerzy Szczęsny i pełnił tę funkcję również w kadencji 2009 – 2015.
W 2003 r. Zarząd Wojewódzki nadał Panu Henrykowi Dwojackiemu tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi.
W 2008 r. z przyczyn zdrowotnych z funkcji prezesa zrezygnował Jerzy Głogowski i zastąpił go Maciej Rudziński. Funkcję wiceprezesa objął Konstanty Mądry, a do prezydium wszedł Henry Pierzgalski. Jerzy Głogowski został członkiem zarządu.
Pan Jerzy Głogowski ponadto od listopada 1999 r. był członkiem Prezydium Zarządu Głównego, a w latach 2003-2008 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego PSD w Bydgoszczy. Również Pan Maciej Rudziński gdy objął funkcję Prezesa ZOW w Łodzi pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego.
W 2008 r. PSD Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi nadał Panu Jerzemu Głogowskiemu tytuł Honorowego Prezesa PSD Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi
W kwietniu 2004 r. Zarząd Wojewódzki zmienił siedzibę i przeniósł się na Pl. Sałacińskiego 1.
W 2003 r. przybyły 2 koła: z Łowiczu i Ozorkowa, a ubyło koło z Łyszkowic. w 2005 r. powstało koło w Rawie Mazowieckiej, które zawiesiło działalność w 2008 r. , ale wznowiło w 2009. W połowie kadencji w 2006 r. powstało koło Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. W grudniu 2008 r. odeszło z Zarządu Wojewódzkiego Koło Miejsko-Powiatowe w Wieluniu by utworzyć Oddział Rejonowy, i zawiesiły działalność koła w Zgierzu i Pabianicach. Na koniec kadencji na stanie organizacyjnym pozostawało 16 kół.
Najprawdopodobniej w 2005 r. Zarząd Wojewódzki w Łodzi zmienił nazwę na PSD Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.

5.09.2009 r odbyło się III Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PSD Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi na III kadencję ( lata 2009 – 2015 ).
W skład zarządu weszli: prezes – Konstanty Mądry, wiceprezesi: Teresa Skowrońska i Maria Stolarska, sekretarz – Jadwiga Kożuchowska, skarbnik – Henryka Kobus, członkowie prezydium: Bożena Górczyńska i Henryk Domagała. Członkowie poza prezydium: Włodzimierz Pomykała, Liliana Kisielewska, Jerzy Głogowski, Jolanta Dudkiewicz, Wiesława Kubicz, Maciej Rudziński, Marian Bereska, Barbara Kalinowska, Zbigniew Kołodkiewicz, Bożena Stańdo.
18.02.2010 r. PSD ZOW w Łodzi uzyskał status OPP dzięki włożonej pracy Pani sekretarz Jadwigi Kożuchowskiej ale również kół, które dostarczyły dużo materiałów na temat swojej działalności. Rozpropagowano w kołach akcję namawiania członków i osób zaprzyjaźnionych by czynili odpis 1% od podatku dowodowego na rzecz danego koła diabetyków. Dzięki temu poprawiła się sytuacja finansowa w kołach i Zarządzie OW.
W 2011 roku zmarła Pani wiceprezes Teresa Skowrońska a nową wiceprezes została Pani Bożena Górczyńska. Do prezydium została dokooptowana Pani Wiesława Kubicz. Również w 2011 r. zrezygnowała ze stanowiska sekretarza Pani Jadwiga Kożuchowska i zastąpiła ja Pani Elżbieta Jędrzejewska, która zrezygnowała w grudniu 2012 r. Od 2013 r. jest wakat na stanowisku sekretarza, a jego obowiązki przejęła wiceprezes Pani Bożena Górczyńska.
Od połowy 2011 r. siedziba PSD ZOW w Łodzi mieści się w Poradni Diabetologicznej na ul. Nowej 30/32.
W roku wyborczym 2015 zmarł Pan prezes Konstanty Mądry. Ponieważ do wyborów pozostało kilka miesięcy Zarząd PSD OW w Łodzi powierzył obowiązki prezesa do nowych wyborów Pani Marii Stolarskiej.
1.12.2009 r. zaraz po wyborach zawiesiło działalność koło w Bełchatowie, 1.01 2011 r. koło w Opocznie i z końcem 2012 roku koło w Ozorkowie. Również w tym roku zakończyło swoją działalność koło w Radomsku. Pomimo wielu rozmów z panem Prezesem Marianem Bereską ni udało znaleźć się osób chętnych do kontynuowania pracy w kole. Pan Marian z uwagi na podeszły wiek i kłopoty ze zdrowiem nie może prowadzić koła.
Na dzień wyborów tj. 21. 09.2015 r. W skład PSD Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi wchodzi 12 kół terenowych:
Koło w Drzewicy, Koło w Koluszkach, Koło Miejsko-Powiatowe w Kutnie, Koło Miejsko – Powiatowe w Łęczycy, Miejsko – Powiatowe Koło w Łowiczu, Koło Branżowe przy PKP w Łodzi, Oddział Miejsko – Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim, Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Koło Miejsko – Powiatowe w Skierniewicach, Zarząd Miejsko – Powiatowy – koło Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim i Oddział Miejsko – Powiatowy w Zduńskiej Woli.

Od roku 1999 zaczęła się w województwie łódzkim intensywna praca na rzecz ludzi chorych na cukrzycę, polegająca przede wszystkim na edukacji diabetyków w myśl zasady, że diabetyk wyedukowany żyje dłużej i łatwiej znosi trudy choroby oraz integracji środowiska diabetyków poprzez organizację turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, różnego rodzaju spotkań. Dzięki staraniom zarządów kół powstały w miastach poradnie diabetologiczne. Następuje wymiana doświadczeń między kołami, wzajemne zapraszanie się na uroczystości ( ŚDW z C, jubileusze ). Co roku organizowane są wojewódzkie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i co rok w innym mieście. Odbyły się już w Łęczycy, Drzewicy , Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu.
Praca członków PSD Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi i członków zarządów kół wszystkich trzech kadencji i ich dobre inicjatywy poprawiła sytuacje chorych na cukrzycę i ich rodzin. Również w tym miejscu należy wspomnieć o lekarzach i przedstawicielach firm farmaceutycznych współpracujących z kołami, nie sposób ich wymienić bo jest ich bardzo wielu.
Od wielu lat koła współpracują z Biurem Turystyki Krajowej i Zagranicznej HORYZONT w Łodzi w zakresie organizacji turnusów rehabilitacyjnych.

Opracowali: Włodzimierz Pomykała, Jerzy Głogowski, Bożena Górczyńska
Łódź 21. 09. 2015 r.