O Stowarzyszeniu

Celem działania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest (par. 7 ust. 1 Statutu):


1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;
5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;
6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;
8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
9) działanie na rzecz:
-osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
-osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);
-niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
-innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej;
-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
-wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
-integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
-działalności charytatywnej;
-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
-mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
-ochrony i promocji zdrowia;
-promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
-równych praw kobiet i mężczyzn;
-osób w wieku emerytalnym;
-działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
-działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
-nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
-wypoczynku dzieci i młodzieży;
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
-turystyki i krajoznawstwa;
-porządku i bezpieczeństwa publicznego;
-obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
-upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
-ratownictwa i ochrony ludności;
-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
-upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
-integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
-promocji i organizacji wolontariatu;
-pomocy Polonii i Polakom za granicą;
-działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
-promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
-rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
-przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym i patologiom społecznym;
-organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej;
10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;
12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;
13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;
14) walka z nadwagą i otyłością;
15) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (par. 7 ust. 2 Statutu):

1) działania nieodpłatne pożytku publicznego, takie jak:
a) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków;
b) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków;
c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia;
d) inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Diabetyka;
e) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;
f) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla diabetyków i wolontariuszy;
g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
h) prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;
i) udzielanie diabetykom pomocy materialnej i sprzętowej;
j) prowadzenie poradnictwa prawnego;
k) prowadzenie badań poziomu cukru we krwi przy organizacji lokalnych imprez masowych, akcji prozdrowotnych lub innych spotkań;

2) działania odpłatne pożytku publicznego, takie jak:
a) organizowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych;
b) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;
c) organizowanie zajęć i wycieczek integracyjnych;
d) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
e) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków;
f) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków;
g) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla diabetyków i wolontariuszy;
h) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla pedagogów szkolnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej i innych grup zawodowych.

  1. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z (par. 7 ust. 3 Statutu):
    1) władzami rządowymi i samorządowymi;
    2) organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych;
    3) mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.