Dokumenty do pobrania

Turnusy rehabilitacyjne 2023

W celu wyświetlenia proszę kliknąć w poniższy link lub POBIERZ:

 W celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię orzeczenia o grupie, stopniu niepełnosprawności /dorośli, młodzież powyżej 16 roku życia;
  2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia;
  3. Kserokopia wniosku od lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
    sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
  4. Oświadczenie o braku zaległości wobec PFRON

**Przeciętny miesięczny dochód rodziny – w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym
    gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

*Przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm).

Wyjazdy zagraniczne

W celu wyświetlenia proszę kliknąć w poniższy link: